สวพส. เตรียม 13 ชุมชน ตำบลป่าแป๋ สู่การขายคาร์บอนเครดิต

สวพส. เตรียม 13 ชุมชน ตำบลป่าแป๋ สู่การขายคาร์บอนเครดิตกับภาคเอกชน

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัท HOYA Corporation นำโดย Ms. Tomoko Nakagawa ตำแหน่ง ผู้บริหารฝ่ายความยั่งยืนของ HOYA และนางสาวสมถวิล จันทราช ที่ปรึกษาโครงการ เข้าประชุมร่วมกับ 13 ชุมชน ในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงโครงการการรับซื้อคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ โดยมีชุมชนบ้านปางมะกล้วยเป็นชุมชนหลักในการขับเคลื่อน ทั้งนี้จากการประชุมหารือ ผู้นำชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ได้เตรียมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบล เพื่อดำเนินการขายคาร์บอนเครดิตให้กับ Hoyo ในระยะต่อไป

          เมื่อปี 2564 สวพส. เริ่มงานยกระดับกิจกรรมกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับคือ รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตประเภทการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า ให้กับองค์กรหรือผู้ประกอบการสำหรับนำไปชดเชยคาร์บอนจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งบ้านปางมะกล้วย จัดอยู่ในกลุ่มชุมชนที่มีความพร้อมทั้งด้านบริบทการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ความเข้มแข็งของสมาชิกและการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น อย่างไรก็ตามพื้นที่หลายส่วนติดขัดเรื่อง เอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้ สวพส. ต้องเร่งการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ มาตรา 19 และโครงการป่าชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับพื้นที่ดำเนินงานอื่นของ สวพส.

          ชุมชนบ้านปางมะกล้วยเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลสำเร็จให้ชุมชนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ

  1. ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)
  2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงานระดับดีเด่น : ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้
  3. เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.)
  4. รางวัลรองชนะเลิศ รัดับภาคเหนือ ปี 2565 โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

          สวพส. และ HOYA มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนบนพื้นที่สูงในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program; T-VER) เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านกลไกการดูแลรักษาป่าและการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีช่องทางในการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“เมื่อชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำได้ ชุมชนก็จะสามารถเปลี่ยนป่าให้เป็นรายได้

และนำเงินที่ได้มาพัฒนาชุมชนเพื่อลูกหลานในอนาคต”

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม