รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประเภทเลื่องลือขยายผล

สวพส.รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)

ผลงาน “คู่วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับป่าสมบูรณ์ ตอบโจทย์พื้นที่สูง”

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร สวพส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินในพื้นที่ของหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ผลงาน “คู่วิถีชุมชนอยู่ร่วมกับป่าสมบูรณ์ ตอบโจทย์พื้นที่สูง” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี ดร.อรพินท์ สพโชคชัย รศ.ดร.พัชรี สิโรรส และรศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings

          คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลงานทั้ง 3 ผลงาน ได้แก่

          ผลงานที่ 1 “คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า ลดพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน” (ห้วยน้ำใสโมเดล) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จ. แม่ฮ่องสอน

          ผลงานที่ 2 “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้พื้นที่ดินจำกัด” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา จ. เชียงราย

          ผลงานที่ 3 “มั่นคงด้วยอาหาร ธนาคารในป่า รักษาทรัพยากร” โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ. เชียงราย

          โดยทั้ง 3 ผลงาน ได้มีการขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 10 พื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการได้รับชมบรรยากาศจุดต่างๆ ผ่านการถ่ายทอดสด โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพส. ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชนเป็นผู้นำชม และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ ซึ่ง​ผลการตรวจประเมิน​ดังกล่าว​จะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ​พัฒนา​ระบบ​ราชการ​เกี่ยวกับ​การ​พัฒนา​และ​ส่งเสริม​การ​บริหาร​ราชการ​แบบมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินรางวัล​ต่อไป

          การนำรูปแบบของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ทั้ง 3 ผลงาน ไปขยายผลต่อยอด โดยการนำต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ ลดการทำไร่หมุนเวียน ปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแยกพื้นที่ป่า ที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตร การส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ปรับระบบเกษตรประณีตใช้ทรัพยากรน้อย “ทำน้อยได้มาก” และการฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ ของชุมชน ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง และความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากพืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ถือว่าเป็นรางวัลระดับสูงสุดของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทุกประเภทที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่นำต้นแบบ (Best Practice) โครงการหรือผลงานที่เคยได้รับรางวัลไปขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ หรือต่อยอดจากผลงานเดิม แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบสูง (High Impact) และเกิดประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หรือประชาชนในพื้นที่ที่ขยายผลหรือต่อยอดเช่นเดียวกับผลงานต้นแบบ

        

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม