คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี

1 กันยายน 2559 อ่าน: 947 ครั้ง

ข่าวสารและกิจกรรม สวพส.
ประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด” ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2559

 

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2555-2559) ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และชี้แจงกรอบการดำเนินงาน งบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้จัดประชุมใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 55 คน 30 หน่วยงาน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานการประชุม และได้ให้แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตาก โดยเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อในอนาคตจะสามารถส่งมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานต่อไป สำหรับพื้นที่ใหม่ในอำเภอพบพระ ควรหาแนวทางการบริหารโครงการทั้งเรื่อง บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งการสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ และเน้นการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ควรคำนึงถึงในการสนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน แบบรวมหุ้นให้มากขึ้น และ กศน. เพื่อช่วยในการขยายองค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 63 คน 38 หน่วยงาน

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ซึ่งควรทบทวนกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานในระยะต่อไปควรเน้นเรื่อง การพัฒนาเชิงคุณภาพ โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินงานในพื้นที่อาจจะต้องดูจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินงานตามความจำเป็นที่เหมาะสม และการใช้แผนที่ดินรายแปลง เพื่อการวางแผนการส่งเสริมแก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาพืชที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พืชที่เหมาะสม การฟื้นฟูดิน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาและการสนับสนุนองค์ความรู้ได้ครบทุกด้าน นอกจากนี้คณะกรรมการควรตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน

 

 

 

 

 

 

 

3. วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมภีมวนา 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 45 คน 24 หน่วยงาน

นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานการประชุม และได้ให้แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี ควรมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีงบประมาณ และไม่มีงบประมาณ โดยเน้นดำเนินงานในการสร้างมูลค่า ราคาเป็นธรรม พัฒนาด้านการตลาด ให้แก่เกษตรกร สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอควรมีผู้ประสานงานการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน การหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับเกษตรแปลงใหญ่ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีอายุสั้น ควรเน้นเรื่อง การแปรรูปสินค้า การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ ยืดอายุผลผลิต การเพิ่มราคาผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับความพึงพอใจผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม แต่ข้อดีคือ ต้นทุนของเกษตรกรจะลดลง และควรมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะบริโภคเกษตรปลอดภัย GAP

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด