คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี

1 กันยายน 2559 อ่าน: 866 ครั้ง

ข่าวสารและกิจกรรม สวพส.
ประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด” ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2559

 

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระดับจังหวัด” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภายใต้แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2555-2559) ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และชี้แจงกรอบการดำเนินงาน งบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้จัดประชุมใน 3 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร กาญจนบุรี โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 55 คน 30 หน่วยงาน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานการประชุม และได้ให้แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตาก โดยเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อในอนาคตจะสามารถส่งมอบให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานต่อไป สำหรับพื้นที่ใหม่ในอำเภอพบพระ ควรหาแนวทางการบริหารโครงการทั้งเรื่อง บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งการสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ และเน้นการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ควรคำนึงถึงในการสนับสนุนโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน แบบรวมหุ้นให้มากขึ้น และ กศน. เพื่อช่วยในการขยายองค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 63 คน 38 หน่วยงาน

นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ซึ่งควรทบทวนกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานในระยะต่อไปควรเน้นเรื่อง การพัฒนาเชิงคุณภาพ โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินงานในพื้นที่อาจจะต้องดูจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินงานตามความจำเป็นที่เหมาะสม และการใช้แผนที่ดินรายแปลง เพื่อการวางแผนการส่งเสริมแก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาพืชที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พืชที่เหมาะสม การฟื้นฟูดิน ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาและการสนับสนุนองค์ความรู้ได้ครบทุกด้าน นอกจากนี้คณะกรรมการควรตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน

 

 

 

 

 

 

 

3. วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมภีมวนา 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 45 คน 24 หน่วยงาน

นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานการประชุม และได้ให้แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดกาญจนบุรี ควรมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีงบประมาณ และไม่มีงบประมาณ โดยเน้นดำเนินงานในการสร้างมูลค่า ราคาเป็นธรรม พัฒนาด้านการตลาด ให้แก่เกษตรกร สำหรับการดำเนินงานในระดับอำเภอควรมีผู้ประสานงานการดำเนินงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน การหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับเกษตรแปลงใหญ่ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีอายุสั้น ควรเน้นเรื่อง การแปรรูปสินค้า การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ ยืดอายุผลผลิต การเพิ่มราคาผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับความพึงพอใจผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม แต่ข้อดีคือ ต้นทุนของเกษตรกรจะลดลง และควรมุ่งเน้นตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะบริโภคเกษตรปลอดภัย GAP

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด