อธิบดีกรมน้ำ หนุนจัดการน้ำบนพื้นที่สูง เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หนุนจัดการน้ำบนพื้นที่สูง เร่งช่วยเหลือประชาชน


          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต้อนรับ  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมติดตามงานและวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และต่อยอดการส่งเสริมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ณ สำนักงานน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดน่าน

         นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำของประชาชน ซึ่ง สวพส. ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีการจัดการน้ำบนพื้นที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบโครงการหลวง โดยทางกรมทรัพยากรน้ำจับมือ กรมป่าไม้ ร่วมพัฒนาพื้นที่ โดยจะสนับสนุนระบบน้ำ การตลาด และช่วยดันเรื่องการวิจัย ทั้งนี้ขอเอาหลักโครงการหลวงเป็นหลัก (ได้น้ำ ได้ป่า สร้างรายได้) ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำได้ร่วมบูรณาการงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่โดยเป็นไปตามแผนและความต้องการของเกษตรกร โดยเร่งสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และจะนำมาหารือร่วมวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เล่าถึง “การขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)” ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Model) กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนโครงการหลวง  และการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานโครงการหลวง ขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงในประเทศ และดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนร่วมมือกับนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงอย่างยั่งยืน

          พื้นที่สูงในจังหวัดน่าน สวพส. มีการดำเนินงานจำนวน 12 แห่ง 64 ศศช. ครอบคลุม 107 กลุ่มบ้าน (ร้อยละ 39 ของกลุ่มบ้านพ.ท.สูงใน จ.น่าน) จำนวน 18,464 ครัวเรือน ประชากร 76,978 คน สวพส.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเชิงพื้นที่และภูมิสังคม การพัฒนาด้วองค์ความรู้และข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการของหน่วยงาน การพัฒนาแบบมุ่งเป้าและต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพาะปลูกที่ถูกต้อง ด้วยระบบเกษตรที่ประณีต ปลอดภัย และมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตรงตามความต้องการของตลาด และสร้างอาชีพและรายได้ปรับเปลี่ยนอาชีพเดิมสู่อาชีพใหม่ ที่มีประโยชน์มากกว่า

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม