รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ติดตามงานบ้านหนองเขียวแก้ปัญหาความยากจน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียว

และกลุ่มบ้านบริวาณ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          (9 มิ.ย. 66) นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียว และกลุ่มบ้านบริวาณ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนการพัฒนาในทุกมิติ โดยในส่วนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหนองเขียว เพื่อบริหารจัดการด้านปัจจัยการผลิต การตลาด ร่วมถึงการสร้างสวัสดิการชุมชน ซึ่งเบื้องต้นมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 11 ราย โดยจะมีการปลูกพืชผักอินทรีย์ภายใต้โรงเรือนพลาสติก ไม้ผล อาทิ เสาวรส อะโวคาโด กาแฟ และพืชไร่เช่น ถั่วลายเสือ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม