อุทยานหลวงราชพฤกษ์คว้ามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ห้องน้ำสาธารณะ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

          อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สถานประกอบการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และชุมชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจากกรมการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นที่รู้จัก เข้าใจ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการอื่นๆ เข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้นอีกด้วย

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม