สวพส. รับโล่รางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

สวพส.​ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ  ครั้งที่ 7

และรับโล่รางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่

          วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม พร้อมพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards และทอดพระเนตรนิทรรศการ การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนานานาชาติครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุง บำรุงดิน ส่งผลให้มีการใช้หญ้าแฝกแพร่หลายมากขึ้น ประกอบกับมีเครือข่ายหญ้าแฝกนานาชาติเกิดขึ้น ประเทศไทยจึงเป็นผู้ริเริ่มเสนอตัวจัดประชุม เรื่องหญ้าแฝกขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2539 โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ซึ่งการประชุมครั้งนั้นมีการตกลงจะจัดประชุมหญ้าแฝกขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ Hybrid Conference โดยจัดกิจกรรม onsite ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ และ online ภายใต้หัวข้อ "หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ภายในงานมีนิทรรศการ การวิจัย และส่งเสริมประโยชน์จากหญ้าแฝกจาก 32 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 18 ประเทศ จัดแสดงการนำประโยชน์จากหญ้าแฝกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ หัตถกรรม น้ำยาบ้วนปาก ถือเป็นความก้าวหน้าการคิดค้นประโยชน์จากหญ้าแฝกที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีหลายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากหญ้าแฝก นอกเหนือจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

          ในการประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellence ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดีเด่น (Outstanding People Participation) ประเภทผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคม (On-farm Application and Socio-Economic Impacts) ชื่อผลงาน “Application of Vetiver Gress for Highland Environmentally Friendly Agricultural Development Planning, Nan Province” ซึ่งได้รับพราะราชทานโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม