สวพส. จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง

24 สิงหาคม 2559 อ่าน: 885 ครั้ง

          เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ต่อยอดองค์ความรู้สร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ลดการใช้ยาและนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบมูลนิธิโครงการหลวงนำไปผลิตจำหน่ายได้ถึงกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง เช่น สเปรย์ลดอาการอักเสบในช่องปากและลำคอจากชาเมี่ยงและมะแขว่น ครีมบำรุงผิวหน้าคาเทชินจากเมี่ยงหมัก

          ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร และนักวิจัย ของทั้ง 2 หน่วยงานขึ้นหลายครั้ง เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานวิจัยพืชสมุนไพรร่วมกัน จนเกิดเป็นแผนความร่วมมือในด้านการวิจัยพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ระยะ 5 ปี โดยมีทิศทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 2 ลักษณะ คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสามารถผลิตใช้เอง และการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

          จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรและยาพื้นบ้านให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ และให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง จากการต่อยอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น และเสริมสร้างรายได้จากการปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด