สวพส. จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง

          เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ต่อยอดองค์ความรู้สร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ลดการใช้ยาและนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ ก่อให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านบุคลากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบมูลนิธิโครงการหลวงนำไปผลิตจำหน่ายได้ถึงกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง เช่น สเปรย์ลดอาการอักเสบในช่องปากและลำคอจากชาเมี่ยงและมะแขว่น ครีมบำรุงผิวหน้าคาเทชินจากเมี่ยงหมัก

          ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร และนักวิจัย ของทั้ง 2 หน่วยงานขึ้นหลายครั้ง เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานวิจัยพืชสมุนไพรร่วมกัน จนเกิดเป็นแผนความร่วมมือในด้านการวิจัยพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ ระยะ 5 ปี โดยมีทิศทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 2 ลักษณะ คือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนสามารถผลิตใช้เอง และการวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

          จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรและยาพื้นบ้านให้เกิดประโยชน์ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ และให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง จากการต่อยอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น และเสริมสร้างรายได้จากการปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม