สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สวพส. เตรียมความพร้อมซ้อมดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สวพส. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรเทศบาลเมืองลำพูน มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธิตวิธีการดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุบัติภัยแก่เบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของ สวพส.

          นายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ได้กล่าวว่า สวพส. มีพื้นที่ปฏิบัติงานประกอบด้วยตัวอาคารสำนักงาน ศูนย์ฝึกอบรม อาคารนิทรรศการ หอพัก อาคารเก็บปัจจัยการผลิต โรงเรือนเก็บพัสดุ ตลอดจนโรงเก็บสารเคมี ฯลฯ อีกทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และมีหลากหลายช่วงอายุที่เข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน  ดังนั้น สวพส. จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินโครงการดำเนินงานที่เน้นการยกระดับองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) โดยจะต้องมีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม