สวพส.โชว์บ้านสว่าง ร่วมใจแก้จน (Site visit)

สวพส.นำเสนอผลงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2566 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2566 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) จัดขึ้นโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงาน “บ้านสว่าง ทางไกล ร่วมใจ ไม่จน” โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่ 4 (พมพ.4) ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

          ในการนี้ นายมนัส กุณนา หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ได้นำเสนอข้อมูลสรุปภาพรวมผลงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการ สำนักงาน ป.ย.ป. ผู้แทนหน่วยงานร่วมบูรณาการ 10 หน่วยงาน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านสว่าง บ้านกิ่วน้ำและเจ้าหน้าที่ สวพส.รวมทั้งนำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผู้นำ 2 จุด คือ นายสว่าง ยอดอ่อน และนายชัยวัฒน์ ยอดอ่อน ที่เป็นตัวอย่างสะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ในรูปแบบการแก้จนแบบพุ่งเป้า ที่ใช้ฐานข้อมูลคนยากจนของประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศจากฐานข้อมูลพื้นที่สูง มาสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่ พัฒนาความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจร และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพื้นที่สูงครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีวิต ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือเพื่อขยายโมเดลการดำเนินงานสู่แผนพัฒนาระดับตำบลแม่จริม ตำบลหนองแดง จังหวัดน่าน และการพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆต่อไปฃ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม