สวพส. เปิดรับความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Result Chain)

“สวพส. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในระบบนิเวศ (Ecosystem)”

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ดำเนินงานโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงความคุ้มค่าการดำเนินภารกิจของ สวพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์การดำเนินงานของ สวพส. ในระยะต่อไป จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) และบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในระบบนิเวศ (Ecosystem) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการฯ บรรยายถึงความสำคัญของการจัดทำห่วงโช่ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจาก สวพส. ในระบบนิเวศการพัฒนาพื้นที่สูง จากนั้น นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และภารกิจในการพัฒนาพื้นที่สูงของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และการดำเนินงานในปัจจุบัน จากนั้น ได้นำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานและบทบาทในระบบนิเวศการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศของ สวพส. โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม จำนวน 185 คน ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน และบทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในระบบนิเวศการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ สวพส. มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวที่ชัดเจน เกิดการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของ สวพส. ให้ตอบสนองตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม