สวพส. จัดประชุม “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”

สวพส. จัดประชุม “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร”

          วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งร่วมกันทบทวนและกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับ สวพส. ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ สวพส. ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด และอดีตผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำแนวทาง ร่วมทบทวนและกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับ สวพส.

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม