สวพส. จับมือ พีทีจี พลักดันกาแฟปางหินฝนสู่ความยั่งยืน

สวพส. จับมือ พีทีจี พลักดันกาแฟปางหินฝนสู่ความยั่งยืน

          วันที่ 29 เมษายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรีโนเวท จำกัด วิสาหกิจชุมชน SAZOMOO ตำบลปางหินฝน และองค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน ได้ลงนามความร่วมมือ การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          โดยนางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา คุณรังสรรค์ พวงปราง ผู้บริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) นายอุดมชัย มิตรมหายศ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปางหินฝน  นายจีระศักดิ์ เกสรีดงไพร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SAZOMOO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้

          การปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา มาร่วมส่งเสริมการปลูกกาแฟไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง พร้อมนำองค์ความรู้ในการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ ลดปัญหาเรื่องพื้นที่การปลูก เพราะเกษตรกรสามารถปลูกในพื้นที่ป่าทากินหรือร่วมกับไม้ผลยืนต้น เช่น แมคคาเดเมีย และอะโวคาโดได้ ทำให้สามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรเองก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกกาแฟในพื้นที่สวนไม้ผล จึงนำไปสู่การทำเกษตรร่วมกับการอนุรักษ์ผืนป่าได้อย่างยั่งยืน

          ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถให้คนทำการเกษตรที่อยู่ร่วมกับป่าได้ จึงจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน นี้ขึ้น เพื่อร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ป่าและส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าบนพื้นที่สูงในพื้นที่ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้กาแฟอะราบิก้าคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตรให้กับชุมชน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรในตำบลปางหินฝน และคงไว้ซึ่งผืนป่าของชุมชนต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม