สวพส. จับมือ สพช. ขยายองค์ความรู้โครงการหลวง

สวพส. ผนึกกำลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

ขยายองค์ความรู้โครงการหลวง พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเกษตร สู่วิถีเกษตรสมัยใหม่

          วันที่ 29 เมษายน 2566  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โดยมีนางสาววันวิสาข์ เพชรมณี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เป็นผู้บันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

          การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง มุ่งพัฒนาไปเกษตรกรผู้นำสมัยใหม่ (Smart Farmer) ภายใต้ระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นการต่อยอดอาชีพทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง

          ทั้งนี้ สวพส.และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานาชาติ ได้ร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เกษตรกร พัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชผลทางการเกษตรด้วยระบบ IOT การใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร พัฒนาระบบการตลาดของสถาบันเกษตรกร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า และได้จัดทำ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อการปลูกพืชคุณภาพแบบโครงการหลวง (Smart Greenhouse in Royal Project) จัดทำแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานานาชาติ เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ แก่ผู้เข้าฝึกอบรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม