การประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

22 สิงหาคม 2559 อ่าน: 972 ครั้ง

          เมื่อวันที่  17 -  19  สิงหาคม  2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ณ  ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นางสาวรุจิรา  ริมผดี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมอบโล่ห์ขอบคุณหน่วยงานกศน. ระดับกรม จังหวัด อำเภอ และมอบรางวัลให้กับคุณครูที่มีผลการปฏิบัติงานดี และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม กศน. อำเภอ จำนวน 22 อำเภอ และนิทรรศการของสถาบัน จำนวนกว่า 30 บูธ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง มีเป้าหมายเพื่อยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้มีเครือข่ายการเรียนรู้  โดยการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงส่งผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนของหน่วยงานเครือข่าย คือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งมีครูประจำ ศศช.ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ  เป็นกำลังสำคัญในการส่งผ่านองค์ความรู้โครงการหลวงที่เหมาะสมไปสู่ประชาชนบนพื้นที่สูง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน  7  จังหวัด 30 อำเภอ  92  ศศช. 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการดำเนินงานสิ้นสุดระยะที่ 3  ของโครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 – 2559) ทางโครงการจึงพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ศศช.  และเกษตรกรที่เข้าร่วมงานโครงการ และนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่สื่อองค์ความรู้โครงการหลวง (นิทรรศการ โปสเตอร์ แผ่นพับ  วีดิทัศน์) ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปอีกด้วย  

          ดังนั้น  โครงการจึงได้จัดประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ    และร่วมกันหาแนวทางดำเนินงานจัดการความรู้บนพื้นที่สูง  เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการระยะที่ 4   (2560 - 2564) และแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โครงการจึงได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขึ้น

Share this:

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

สวพส. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

สวพส. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ดูทั้งหมด