ประชุมชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

21 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 760 ครั้ง

ประชุม “ชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)”
จัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “ชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)” เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงาน งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และหาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติในหน่วยงานระดับพื้นที่ โดยได้จัดประชุมใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 
 
 
 

นายกมลโลฒจน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดการประชุม มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม 67 คน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ พัฒนาด้านการตลาดโดยสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งขยายฐานการตลาดในจังหวัดน่าน และควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด สำหรับการจัดแผนชุมชน ควรวิเคราะห์ 5 ทุนทางสังคม (มนุษย์ สังคม กายภาพ ธรรมชาติ การเงิน) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม แต่ไม่ได้เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรจึงต้องทำความเข้าใจแก่เกษตรให้ชัดเจน การดำเนินงานในพื้นที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนให้ชัดเจน และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 
 
 
  

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุม มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม 69 คน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรเน้นการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงตามผลความสำเร็จของโครงการหลวง และโครงการที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จต่างๆ เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือ การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นการบูรณาการบุคลากร งบประมาณ และควรจะเน้นระบุพื้นที่ที่ดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และจังหวัดเชียงรายพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น

3. วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ธาราแม่ฮ่องสอน

 
  

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดการประชุม มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม 41 คน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ หาแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อการพัฒนาคนในพื้นที่และความมั่นคงตามแนวชายแดน ควรกำหนดพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 ให้ชัดเจน การทำ MOU ในการดำเนินงานในเรื่องสำคัญเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานรวมไปถึงการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันของหน่วยงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานรายพื้นที่ให้มีจุดเน้นการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง แผนชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมบูรณาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด