ประชุมชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

21 กรกฎาคม 2559 อ่าน: 858 ครั้ง

ประชุม “ชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)”
จัดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559

สำนักยุทธศาสตร์และแผนและสำนักพัฒนา ได้จัดประชุม “ชี้แจงแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)” เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงาน งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และหาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติในหน่วยงานระดับพื้นที่ โดยได้จัดประชุมใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 
 
 
 

นายกมลโลฒจน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดการประชุม มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม 67 คน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ พัฒนาด้านการตลาดโดยสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งขยายฐานการตลาดในจังหวัดน่าน และควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัด และสหกรณ์จังหวัด สำหรับการจัดแผนชุมชน ควรวิเคราะห์ 5 ทุนทางสังคม (มนุษย์ สังคม กายภาพ ธรรมชาติ การเงิน) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม แต่ไม่ได้เป็นการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรจึงต้องทำความเข้าใจแก่เกษตรให้ชัดเจน การดำเนินงานในพื้นที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนให้ชัดเจน และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

 
 
 
  

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุม มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม 69 คน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรเน้นการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงตามผลความสำเร็จของโครงการหลวง และโครงการที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จต่างๆ เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือ การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นการบูรณาการบุคลากร งบประมาณ และควรจะเน้นระบุพื้นที่ที่ดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และจังหวัดเชียงรายพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น

3. วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมดอกสัก ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ธาราแม่ฮ่องสอน

 
  

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดการประชุม มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมประชุม 41 คน โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ หาแนวทางเชื่อมโยงการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อการพัฒนาคนในพื้นที่และความมั่นคงตามแนวชายแดน ควรกำหนดพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 ให้ชัดเจน การทำ MOU ในการดำเนินงานในเรื่องสำคัญเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานรวมไปถึงการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันของหน่วยงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานรายพื้นที่ให้มีจุดเน้นการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง แผนชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมบูรณาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด