ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid)

          วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid) ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ สวพส. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาบรรยายให้ความรู้ และมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

          การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับบุคลากรของ สวพส. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยในระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือก่อนนำส่งโรงพยาบาล สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์จริง เป็นการลดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตจากการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลต่อคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกการประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเข้าเฝือก การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

          แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) สวพส. ได้มีจุดเน้นการพัฒนาและบริหารองค์กร โดยแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะองค์กร ได้กำหนดกิจกรรมมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) ทั้งนี้ พื้นที่การดำเนินงานของ สวพส. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและมีความยากลำบากในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น การเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงมีความเสี่ยงสูงมาก ประกอบกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์พืช มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วบริเวณ อีกทั้งยังเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และมีหลากหลายช่วงอายุที่เข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและทรัพย์สินขององค์กร ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ การตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรของ สวพส. และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของ สวพส. ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม