การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559

28 เมษายน 2559 อ่าน: 1,254 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาโครงการหลวงให้เจริญก้าวหน้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวเขา

โดยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ กปส. ได้กล่าวขอบพระทัยหม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการ กปส. อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น หลังจากนั้นได้กล่าวเปิดประชุมและชื่นชมความสำเร็จผลการดำเนินงานของโครงการหลวง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแนวทางการดำเนินงานของโครงการหลวงมาปรับใช้ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการและพลังประชารัฐ

          ที่ประชุมคณะกรรมการ กปส. ได้รับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 23 หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2,817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.95 ของแผนแม่บท สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ผลจากกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ เสาวรส พันธุ์เหลืองหวาน และ สตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 88 จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงปลูกพืชเขตหนาวและกึ่งหนาว 206 ชนิด เกษตรกร 14,883 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 28,567 ไร่  โดยพืชอาหารทุกชนิดได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งระบบการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย์  ผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร สินค้าแปรรูป และอื่นๆ ซึ่งจำหน่ายภายใต้ตรา “โครงการหลวง” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีมูลค่า 1,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.44 ทั้งยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบปฏิบัติงานการวางแผนการจัดการทรัพยากร หรือระบบ ERP ระยะที่ 2 โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ และการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปปรับใช้ในพื้นที่สูงอื่นๆ ที่เรียกว่า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำนวน 40 แห่ง ประชากรเป้าหมาย 163,206 ราย นอกจากนี้ได้รับทราบความก้าวหน้าการขอเพิกถอนพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

          จากนั้นคณะกรรมการ กปส. ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารและสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบในหลักการคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมอบให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมต่อไป

       ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการทำงานและเร่งให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้มีความสอดคล้องกับ Road map ของรัฐบาล และดำเนินงานตามแนวทางของโครงการหลวงที่มีการดำเนินงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การต่อยอดนวัตกรรม การส่งเสริม การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และการเชื่อมโยงระบบการตลาด ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนโดยการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของชุมชน เน้นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่มาร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชผักเขตหนาว และพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารอย่างยั่งยืนต่อไป  

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด