ผอ.สวพส กล่าวเจตนารมณ์และให้แนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผอ.สวพส กล่าวเจตนารมณ์และให้แนวทางการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ปี 2565

          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประกาศเจตนารมณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. จะทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ สวพส. ถือปฏิบัติ

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแนวทางโครงการหลวง และเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน บุคลากรของสวพส. ทุกคนมีหน้าที่ในการนำการพัฒนาจากภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน นำองค์ความรู้ ทรัพยากร งบประมาณ ไปสู่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า ด้วยความสุจริต ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ทุจริต โปร่งใส ความเสมอภาค เป็นธรรม ทำงานให้คุ้มค่ากับบทบาท หน้าที่ พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องยึดแนวทางเช่นเดียวกันกับผู้บริหาร รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการดำเนินงานที่โปร่งใส สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยนำแนวทาง PMQA 4.0 มาปรับใช้

          ทั้งนี้ จึงขอให้บุคลากร สวพส. ทุกคนยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาเป็นหลักคิด หลักวิเคราะห์ หลักในการดำเนินงาน และหลักในการใช้ชีวิต ตัดสินใจด้วยเหตุผล อันจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใส่ ตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม