สวพส. และมช.ร่วมพัฒนาพื้นที่สูงภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

สวพส. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินหน้าผลักดันการพัฒนาพื้นที่สูงภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้บริหาร สวพส. ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมหารือและเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกิจกรรมการพัฒนาของ สวพส. อาทิ การพัฒนาระบบ Smart Farm  ระบบการเรียนรู้ออนไลน์บนพื้นที่สูงในพื้นที่นำร่องชุมชนต้นแบบของ สวพส. เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ การขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ การต่อยอดนวัตกรรมที่จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้หารือแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรของ สวพส. เพื่อส่งเสริมและสนับการดำเนินงานอีกด้วย ซึ่งผลการหารือจะได้นำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในระยะต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม