สวพส. ร่วม 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัย การปลูกกัญชง กัญชา

สวพส. ร่วมกับ 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสารสกัดจาก พืชกัญชา และกัญชง

           สวพส. ร่วมกับ 5 หน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสารสกัดจาก พืชกัญชา และกัญชง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

 

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา บริษัท 420 ประเทศไทย จำกัด และบริษัท เอฟ โอ ดี จำกัด ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสารสกัดจาก พืชกัญชา และกัญชง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

       นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย ทางชีวภาพ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละภาคของประเทศไทย โดยมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากร ในการวิจัยและการพัฒนาทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

       โดยการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากร และทรัพยากร เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงให้สมบูรณ์ ในทุกมิติ เช่น โครงสร้างต้น และสารสำคัญ การเพาะปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง

 

 

 

เรียบเรียงโดย
นางสาวจิราวรรณ ภูมิฐาน
นางสาวศิริรักษ์ จับจ่าย
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม