การประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

24 มีนาคม 2559 อ่าน: 675 ครั้ง

1. หลักการและเหตุผล
               ด้วยสถาบันได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อทบทวนบทเรียนและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่างๆ ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ คณะกรรมการสถาบันและความต้องการของชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
               ในการนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพิจารณาร่างยุทธศาสตร์สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564)” ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบันฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3. วิธีดำเนินการ
3.1 นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในภาพรวม
3.3 แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างรายละเอียดยุทธศาสตร์สถาบัน

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ประกอบด้วย
4.1 ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
4.2 หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง
4.3 ผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
5.4 หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านงานวิจัย งานพัฒนา และอุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.5 ผู้แทนชุมชน
4.6 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4.7 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

6. วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. กล่าวรายงานการประชุม
โดย ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานคณะกรรมการสถาบัน
เปิดการประชุม
โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
09.00 - 09.30 น. นำเสนอสรุปร่างยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1. ร่างยุทธศาสตร์สถาบันในภาพรวม โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (10 นาที)
2. ยุทธศาสตร์การวิจัย โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย (10 นาที)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา (10 นาที)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (10 นาที)
09.40 – 11.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบัน
ช่วงที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดย นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
11.00 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบัน
ช่วงที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรับปรุงร่างรายละเอียดยุทธศาสตร์สถาบัน
กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัย โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
14.30 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 - 15.30 น. แบ่งกลุ่มรายยุทธศาสตร์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ)
15.30 - 16.00 น. สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม

                                      

กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัย โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

       

กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา

       

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด