การประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

24 มีนาคม 2559 อ่าน: 753 ครั้ง

1. หลักการและเหตุผล
               ด้วยสถาบันได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อทบทวนบทเรียนและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญต่างๆ ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศ คณะกรรมการสถาบันและความต้องการของชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
               ในการนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพิจารณาร่างยุทธศาสตร์สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564)” ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพื่อปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
2.2 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบันฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3. วิธีดำเนินการ
3.1 นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในภาพรวม
3.3 แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างรายละเอียดยุทธศาสตร์สถาบัน

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ประกอบด้วย
4.1 ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
4.2 หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง
4.3 ผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
5.4 หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านงานวิจัย งานพัฒนา และอุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.5 ผู้แทนชุมชน
4.6 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4.7 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

6. วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. กล่าวรายงานการประชุม
โดย ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานคณะกรรมการสถาบัน
เปิดการประชุม
โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
09.00 - 09.30 น. นำเสนอสรุปร่างยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1. ร่างยุทธศาสตร์สถาบันในภาพรวม โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (10 นาที)
2. ยุทธศาสตร์การวิจัย โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย (10 นาที)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา (10 นาที)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (10 นาที)
09.40 – 11.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบัน
ช่วงที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดย นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
11.00 - 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงยุทธศาสตร์สถาบัน
ช่วงที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้
โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรับปรุงร่างรายละเอียดยุทธศาสตร์สถาบัน
กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัย โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
กลุ่มที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
14.30 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 - 15.30 น. แบ่งกลุ่มรายยุทธศาสตร์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ)
15.30 - 16.00 น. สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม

                                      

กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัย โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

       

กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา

       

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด