คณะ ก.พ.ร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.

คณะ ก.พ.ร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ ในพื้นที่ สวพส.

 

 

             วันที่ 12 กรกฎาคม  2564  ผู้แทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ  สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในรูปแบบ online โดยผลงานที่เข้ารับการประเมินคือ “ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้”  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ณ บ้านปางมะกล้วย  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่

 

 

        คณะกรรมการฯ ได้รับชมวีดีทัศน์และรับฟังการบรรยายสรุปผลงาน รวมถึงรับชมบรรยากาศจุดต่างๆ ภายในชุมชนไม้มีค่าบ้านปางมะกล้วย ผ่านการถ่ายทอดสดจาก 6 จุดสำคัญ ได้แก่ ธนาคารต้นไม้ โรงทำเมี่ยงดั้งเดิม โรงคั่วชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าแป๋ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟป่าต้นน้ำและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแปลงรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัย โดยมีสมาชิกในชุมชนเป็นผู้นำชมด้วยตนเอง และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยจัดการต้นน้ำม่อนอังเกตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแป๋ พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงเรียนปางมะกล้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักธรรมสถานนานานาชาติป่าแป๋ เป็นต้น ซึ่ง​ผลการตรวจประเมิน​ดังกล่าว​จะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ​พัฒนา​ระบบ​ราชการ​เกี่ยวกับ​การ​พัฒนา​และ​ส่งเสริม​การ​บริหาร​ราชการ​แบบมีส่วนร่วมเพื่อตัดสินรางวัล​ต่อไป

 

         การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ คือต้นแบบความสำเร็จในการแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นป่าเมี่ยง “ชุมชนบ้านปางมะกล้วยมีการพึ่งพิงอาศัยและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งใช้การสร้างกระบวนการแบบมีส่วนร่วมในระดับ Collaborate มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงจุด สร้างคุณค่าร่วมกับการสร้างชุมชนให้ยั่งยืนด้วยหลักการดำเนินงานแบบโครงการหลวง และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม