บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องสตูดิโอ อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

บทอาเศียรวาทถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

 

                                                       ขอเดชะ   ฝ่าละออง   ธุลีพระบาท                          บรมนารถ   พระทศมินทร์   ปิ่นสยาม

                                                       ปรเมนทร   มหาวชิราลงกรณ์   ก้องพระนาม            ถิ่นไทยงาม   ร่มเย็นด้วย   พระบารมี

 

                                                       ทรงสืบราช   สันตติวงศ์   มงคลสวัสดิ์                     เรืองจรัส   จักรีวงศ์   ดำรงค์ศรี

                                                       สืบสานรักษา  ต่อยอดงาน  ชนกภูมี                        เพื่อธานี  และลูกไทย   ให้ไพบูลย์

 

                                                       จิตอาสา   เป็นอีกหนึ่ง   ที่ทรงเริ่ม                          สำหรับเติม   น้ำใจไทย   มิให้สูญ

                                                       ช่วยสาธารณะ ช่วยสังคม ช่วยเกื้อกูล                      ราษฎร์เพิ่มพูน   รัฐมั่นคง   ทรงอาทร

 

                                                       ยี่สิบแปด   กรกฎา   มาบรรจบ   ก้มกราบนบ            องค์นฤบดินทร์   ปิ่นอดิศร

                                                       เชิญไตรรัตน์   สยามเทวา   ถวายพระพร                 พระมหา   วชิราลงกรณ์    ของเหล่าไทย

 

                                                       ให้สิ่งร้าย   จงสูญหาย   มลายสิ้น                          องค์ภูมินทร์   ทรงเกษมสุข   นิรัติศัย

                                                       เจริญพระชนม์   คงมั่น   เป็นหลักชัย                     พระวชิรเกล้า   ของผองไทย   ทรงพระเจริญ

 

---------------------------------------------------------------------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเมธี   พยอมยงค์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม