สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

 

 

               สวพส. จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid) จำนวน 2 รุ่น โดยฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องดอยคำ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกอบรมรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารริมน้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ สวพส. ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาบรรยายให้ความรู้ และมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

 

 

               การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับบุคลากรของ สวพส. มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยในระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือก่อนนำส่งโรงพยาบาล สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์จริง เป็นการลดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตจากการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลต่อคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกการประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเข้าเฝือก การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

 

 

               พื้นที่การดำเนินงานของ สวพส. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงและมีความยากลำบากในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น การเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงมีความเสี่ยงสูงมาก อีกทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรของสถาบันและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของ สวพส. ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม