นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ภูษาราชินี”

2 มีนาคม 2559 อ่าน: 719 ครั้ง

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ภูษาราชินี"
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

"การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทย ที่ได้สืบต่อกันมาเป็นเวลานานอีกด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจประเทศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไป" จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชื่อได้ว่าราษฎรชาวไทย สัมผัสได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยผ้าไทยอย่างแท้จริง ที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่ผ้าไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร พัฒนาอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง ทั้งยังเป็นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า ทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ภูษา ราชินี" ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าปัก ผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพฯ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ

ภายในงานชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมผ้าทอ นิทรรศการ "การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน" นิทรรศการ "ผลิตภัณฑ์ผ้ากับมาตรฐาน GI และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอ" นิทรรศการ "ไหมอีรี่กับการผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ นิทรรศการ "ผ้าสีฟ้าธรรมชาติ" เวทีเรื่องเล่าและเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของชาวเชียงใหม่ ที่จะได้ซาบซึ้งกับการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผ่านการเล่าเรื่อง "สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย" โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมถึงเรื่องเล่า "สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาช่างทอผ้า" โดย คุณประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์– ศิลปะผ้าทอ) เรื่องเล่า "สมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมพัฒนาการทอผ้าไหม" โดย กรมหม่อนไหม เรื่องเล่า "สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมผ้าไหมยกดอกลำพูน" โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเสวนา "การสืบสานและพัฒนาผ้าทอไทย ทำอย่างไรให้ก้าวไกล" นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผ้ามัดย้อม/ย้อมสีธรรมชาติ" โดย ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผ้าห่อคัมภีร์" โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าปัก ผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพฯ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ พร้อมชมการเดินแบบผ้าทอพื้นบ้าน ผ้าทอประยุกต์ ผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนจก จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ภูษา ราชินี" ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ หากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมชมงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1201 

 

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด