แม่จริม : ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง

ผลงานชุมชนตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แม่จริม : ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการขยายองค์ความรู้แบบโครงการหลวงไปยังชุมชนบนพื้นที่สูง 44 พื้นที่ จำนวน 616 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และมีหลากหลาย ดังเช่น พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม เป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม