สวพส. จัดฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สวพส. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

          เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 5 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office Standard) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ได้มาตรฐานตรงตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ.2563-2570) กำหนดกลยุทธ์หลักไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่

          1. สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู้งานโครงการหลวง

          2. การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง และ

          3. การพัฒนาและบริหารองค์กร

          ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารองคกร ได้กำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด คือ สถาบันต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green office) เมื่อปี พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ทั้งหมด 468 ไร่ และ 2.รางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับดี (G ทองแดง) ได้แก่ พื้นที่อาคาร 2 ขนาดพื้นที่อาคารโดยรวม 1,440 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2564 สถาบันตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานสำนักงานสีเขียวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

          สวพส.ได้ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้จากมาตรฐานสำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสำนักงาน ลดใช้พลังงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดใช้ซํ้า การนำมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม