การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้แนวคิด "36 ปี แห่งพระเมตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 36 ปี และเพื่อพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทรงงานให้เกิดแนวคิดและเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เหมาะสมกับบริบท
           สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานโดยเน้นเรื่องงานด้านการสนับสนุนโครงการหลวง การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นต้นแบบของพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมถวายรายงานเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาชมนิทรรศการด้วย

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม