ตลาดแห่งคุณค่าสู่สังคมคุณภาพ: การติดตามงานอย่างใกล้ชิด

"วิเคราะห์ชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ใช้ความรู้และคุณธรรม"

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ ดร.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านบริหารจัดการ เข้าปฏิบัติงาน “ติดตามและนิเทศงานเสริมพลังและเติมเต็มความคิดสู่การแก้ปัญหาให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1) ขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 2) น้ำแขว่ง อ.นาหมื่น จ.น่าน 3) และน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน และติดตามให้ข้อเสนอแนะการจัดการแปลงในพื้นที่ของเกษตรกร 3 แห่ง ได้แก่ บ้านเชตวัน อ.นาน้อย จ.น่าน บ้านต้นตองและบ้านน้ำอูน อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการทำงานสร้างคนทำงานต่อยอดอย่างยั่งยืน

1. ทำงานตามหลักโครงการหลวง
  1.1 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันใช้ความรู้และคุณธรรม
  1.2 เน้นการพึ่งพาตนเอง ชุมชนเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมระเบิดจากข้างใน
  1.3 บูรณาการประสานการทำงาน เป็นหัวใจในการสร้างความร่วมมือ
2. การทำงานต้องเน้นการเก็บข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์และเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน
3. พัฒนาตามภูมิสังคม วางแผนการพัฒนารายหมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกรผู้นำเป็นแกนหลักสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนแก้ไขปัญหาอย่างถ่องแท้ เข้าใจเหตุของปัญหา

 

4. พัฒนาด้านการตลาด พัฒนาเกษตรกรรายใหม่โดยให้เกษตรกรรายเดิมเป็นเกษตรกรต้นแบบและเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรยากจนให้มากขึ้น
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลต้องซื่อสัตย์และมีวินัยระหว่างเกษตรกรกับตลาดคู่ค้า

 

6. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในพื้นที่เชิงผลลัพธ์ร่วมกับเกษตรกรให้เกิดการคิดสิ่งที่ได้จากการพัฒนาตามแบบโครงการหลวงร่วมกัน
7. สร้างความเข้าใจพร้อมทั้งผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่จัดทำข้อมูลที่ดินรายแปลงเพื่อวางแผนการปรับระบบการปลูกพืชและจัดการแปลงปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า
8. ขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลของ สวพส. เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม