สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

สวพส .ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

 

 

           นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธื 2564 ซึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย โดย ดร.เมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้เสนอประเด็นเรื่อง การจัดการที่ดินทำกินบนพื้นที่สูงโดยการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่ดินรายแปลงในการพัฒนาอาชีพหรือสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

           สถาบันได้ดำเนินการพัฒนาชุมชน ตามแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงรายหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แผนชุมชน แผนที่ดินรายแปลง ข้อมูล องค์ความรู้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี โดยการดำเนินการดังนี้

           1. การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย และลดความขัดแย้งของชุมชนกับหน่วยงานป่าไม้ มีการกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า และ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สนับสนุนกล้าไม้ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลป่ารอบชุมชน โดยดำเนินร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลรักษาพื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 2,976,676 ไร่

           2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานที่จำเป็น ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้างถนน เพื่อสัญจรและขนส่งผลผลิต ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และองค์การบริหารส่วนตำบล

           3. การพัฒนาอาชีพ ด้วยระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานวิจัยสู่การพัฒนา ในการปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ชุมชนมีทางเลือกที่หลากหลายในการทำการเกษตร สามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยปลูกพืชประณีต ใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้พื้นที่น้อยรายได้สูง ใช้น้ำน้อย ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแผนการใช้ที่ดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ โดยในปี 2563 มีการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) 2,027 ราย 16,217 ไร่ และอินทรีย์ 380 ราย 776 ไร่ สร้างรายได้ 383,341,060 บาท ให้กับเกษตรกร 7,173 ราย พืชที่ปลูก อาทิ เสาวรส องุ่น เมล่อน ข้าว เป็นต้น โดยในแผนระยะ 8 ปี (ปี 2563 – 2570) มีเป้าหมายในการพัฒนาปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 240,805 ไร่

           4. การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การแบ่งแยกพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกิน และดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม เช่น การปลูกป่าชาวบ้าน การดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารของชุมชน การจัดทำแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 6,500 ไร่ และปลูกหญ้าแฝก 2,560,000 กล้า การฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินโดยการทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดเพื่อลดการเผา และวิเคราะห์ดินเพื่อหาสารเคมีปนเปื้อนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และระบบกระจายน้ำ ทำการสร้างฝายชะลอน้ำ กักเก็บน้ำ วางระบบส่งน้ำ บ่อพวงสันเขา และระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 180 แห่ง ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ 12,863 ไร่

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม