การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 12/2563
และเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2563

 

 

           วันที่ 21 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 12/2563 ณ อาคารนิทรรศการ สวพส. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สวพส. นายอำพน  กิตติอำพน  องคมนตรีและ ที่ปรึกษาพิเศษ สวพส. นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวพส. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการ สวพส. นายทองเปลว  กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุม

          ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของ สวพส. และพิจารณาเรื่องสำคัญ โดยให้ความเห็นชอบ ดังนี้
           (1) เห็นชอบกรอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 681,378,100 บาท และให้ สวพส. ดำเนินการ เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป
           (2) เห็นชอบรายงานการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงการคลังต่อไป (ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
           (3) เห็นชอบวิธีการสำรวจและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่เสนอ

 

 

           จากนั้นคณะที่ปรึกษาพิเศษ สวพส. และคณะกรรมการ สวพส. เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ภายใต้แนวความคิด “สายธารแห่งภูมิปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม