สวพส.สานพลังสร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน

สวพส.สานพลังสร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่านขยายผลสำเร็จ

การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงอย่างยั่งยืน

 

 

             นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงมุ่งสู่ความยั่งยืน ยึดหลักการทำงานแบบโครงการหลวง โดยใช้องค์ความรู้ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีเกษตรเพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์พื้นที่ สภาพภูมิสังคม และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2564 นี้ สวพส.เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นต้นทุนพื้นฐานต่อยอดการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงให้สามารถเพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง ใช้พื้นที่น้อย และสร้างรายได้ที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทดแทน นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้อีกด้วย โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญได้แก่ การเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายของจังหวัดน่านจาก นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มุ่งความผาสุก และประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้เกียรติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการพัฒนาเมืองน่านร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์  การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”  พร้อมกันนี้ ได้ร่วมศึกษาดูงาน “สบขุ่นโมเดล” ร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้การดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน และเดินทางไปยังพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส. เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน เสริมขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สวพส.ที่ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนงานของ สวพส. ในพื้นที่จังหวัดน่านให้เป็นอีกหนึ่งต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลสำเร็จนี้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม