สวพส. ร่วมจัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์

4 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจ...ชาวไทยทั่วหล้า ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้10 – 13 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

 

           สวพส. ร่วมจัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ ???? เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.อุษา กลิ่นหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  ภายในงานพบกับนิทรรศการพิเศษ ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ นิทรรศการสายธารพระมหากรุณา กษัตริย์เกษตร การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร และชม ช้อป พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพราคามิตรภาพกว่า 200 บูธ  โดย สวพส. ได้นำผู้แทนชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีอาชีพ และเป็นชุมชนที่ อยู่ดี  มีสุข ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ตามแนวทางโครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก เข้าร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม