พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลิกฟื้นผืนป่า  สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

 

 

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ  จัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”  ณ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายในงานมีกิจกรรม การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 109 ไร่ ทำฝายชะลอ จำนวน 20 ฝาย ปูพลาสติกบ่อพวง จำนวน 3บ่อ  และนิทรรศการการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงและแผนการพัฒนาบ้านแม่วากเป็นชุมชนต้นแบบ

 

 

         จากนั้น ผู้บริหารและหน่วยงานบูรณาการได้ร่วมเสวนาถึงวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและแนวทางการหนนเสริมโครงการ “เกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล”  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และโครงการระบบน้ำเกษตรยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดียวมาปลูกพืชผสมผสานหรือวนเกษตร สร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้พื้นที่รูปธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบ้านแม่วาก เป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูป่า สร้างป่าสร้างรายได้ ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า มีรายได้ที่เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

       นายวิรัตน์  ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวถึงการพัฒนางานบนพื้นที่สูงที่นำมาใช้ในพื้นที่ โดยเป็นการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวง ศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดสู่ชุมชนและจะใช้โมเดลของโครงการหลวงพัฒนาในชุมชนอื่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ สวพส. ซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและต่างชาติให้การยอมรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโครงการนำร่อง ที่ดำเนินงานในบ้านแม่วาก จากนั้นจะต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆและเป็นอีกโมเดลหนึ่งในการพัฒนาชุมชนระดับประเทศ และกิจกรรมการปลูกป่าที่จะสอดคล้องกับ  “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นี้พร้อมกันทั่วประเทศ   เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม