อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สวพส. เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย

 

 

 

             วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย” ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

 

 

 

 

             สถาบันได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธิตวิธีการดับเพลิง โดยมีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรของสถาบันสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

 

 

 

            อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และมีหลากหลายช่วงอายุที่เข้ามาท่องเที่ยว เยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และด้วยปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กร ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร อุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงมีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการช่วยเหลือและระงับเหตุขั้นต้นได้ สามารถป้องกันได้ถ้าทุกคนได้รู้จักสาเหตุและระมัดระวังทำการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอาคารและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ บุคลากร ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม