คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สวพส.

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยม

และรับฟังการบรรยายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

 

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสิงหภณ ดีนาง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกกรรมาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายการดำเนินงานข้อมูลด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การจัดทำฐานข้อมูลและนำแผนที่รายแปลงของเกษตรกร ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สูง ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีนางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ  นางสาวเพชรดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันเข้าร่วม

 

 

 

          คณะกรรมาธิการได้ชื่นชมผลการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวง ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเฉพาะ ต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านที่ดิน การวางแผนพัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูล แผนที่รายแปลง แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนชุมชน และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านงานวิจัยและพัฒนา ได้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ และปัญหาอุปสรรค ให้กับคณะกรรมาธิการพิจารณาและนำไปสู่การเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผน ดังนี้

  1. การบริหารจัดการด้านที่ดิน ในการจัดทำแผนที่รายแปลงและกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน ของชุมชนเป้าหมาย 616 กลุ่มบ้าน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายจัดที่ดินทำกินของรัฐ (คทช.)
  2. การขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานบูรณาการทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางอย่างใกล้ชิด
  3. ให้ความสำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อต่อยอดในการพัฒนาทางด้านอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ที่พอเพียง ทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม