สปร.เก็บข้อมูลพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลสวพส.

          เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2563 นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เข้าพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแม่สามแลบ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายเดชธพล กล่อมจอหอ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา และบุคลากรของสถาบัน ร่วมให้ข้อมูลการทำงานของสถาบัน และประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง

          นายเมธี พยอมยงค์ กล่าวว่า การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจภารกิจและรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันในปัจจุบัน รวมทั้งประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง วิธีการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันโดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันต่อไป

          นายเดชธพล กล่อมจอหอ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่ลุ่มน้ำสาละวินมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ทั้งการเดินทาง ไฟฟ้า แหล่งน้ำ การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ แต่สถาบันไม่ได้มองข้อจำกัดเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และถือเป็นความท้าทายงานพัฒนาบนพื้นที่เป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามภารกิจของสถาบัน

          นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ได้กล่าวว่าการดำเนินงานของสถาบันในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ที่มีการพัฒนาครอบคลุมในหลายมิติ เช่น การสร้างอาชีพให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการ การรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน และการรวมกลุ่มสหกรณ์ที่ทำให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสิ่งสำคัญคือบุคลากรของสถาบันเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยใจ ทั้งยังกล่าวชื่นชมและขอบคุณบุคลากรของสถาบัน เกษตรกร และหน่วยงานบูรณาการที่ร่วมกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม