ผู้บริหาร สวพส. มอบนโยบายต่อต้านการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร สวพส. มอบนโยบายต่อต้านการทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

 

 

           เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานกล่าวให้นโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

           โดยนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังและบ่มเพาะนิสัยของบุคลากรของสถาบันไม่ให้เบียดบังผู้อื่น คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และจากการที่สถาบันได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส สถาบันจึงมีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรฐานการทำงานให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงยึดหลักพื้นฐานของการทำงานคือการไม่ทุจริต ไม่ทำผิดกฎหมาย 

             ทั้งนี้ การทำงานตามหลักธรรมาภิบาลนอกจากจะไม่ทุจริตแล้ว บุคลากรของสถาบันทุกคนต้องทำงานโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความคุ้มค่า และตั้งใจทำงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้คนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ ซึ่งเราทุกคนควรให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

             นอกจากนี้ นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติงานและทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดผลสำเร็จของงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และยังคงยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ผิดกฎหมาย โดยยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจตลอดไป

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม