ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

ที่ปรึกษา สปร. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูลการดำเนินงาน สวพส.

เพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบัน

 

 

            วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 คุณอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา และคุณปฎิภาณ โภคินอัคคเดช ที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ได้เข้าพื้นที่การดำเนินงานของสถาบัน เพื่อเก็บข้อมูลและประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรผู้นำและหน่วยงานบูรณาการ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านฟ้าสวย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

            คณะที่ปรึกษาฯ ได้เก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันและเยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย อีกทั้งศึกษาข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านฟ้าสวย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำความเข้าใจ ภารกิจ รูปแบบการดำเนินงานของสถาบันในปัจจุบัน และประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง วิธีการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมาและในปัจจุบัน เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันต่อไป

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม