การอบรมครูนิเทศก์ เรื่อง การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา

4 มกราคม 2559 อ่าน: 445 ครั้ง

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ
ปี 2559 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน กศน. จังหวัด คุณครูนิเทศก์ และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 42 คน

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้ขวัญ กำลังใจและนโยบายต่อการทำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หลังจากพิธีเปิดการอบรมแล้ว เป็นการบรรยายของทีมวิยากร ได้แก่ นายพงศธร ชัยมี ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของสื่อ /การสร้างประเด็น/การหาข้อมูล ” หลังจากนั้น นายยุทธพรหม สมใจ ได้บรรยาย เรื่อง "การทำโครงเรื่อง/การเขียนบทสคริป” ลำดับต่อมา นายเชวง ไชยวรรณ บรรยายในหัวข้อ “หลักการถ่ายภาพ/มุมกล้อง/การตัดต่อ” และช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเขียนเค้าโครงเรื่อง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นการนำเสนอโครงเรื่องและบทสคิป หลังจากนำเสนอบทสคริปและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการถ่ายภาพ และสัมภาษณ์ตามบทสคิปที่เขียนขึ้นมา ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพงศธร ชัยมี นายเชวง ไชยวรรณ นายยุทธพรหม สมใจ นายกฤษกร งามคำอ้าย และนายภีรภูมิ สันติโพธิกุล โดยแต่ละกลุ่มได้จัดทำสารคดีกลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 รวมมิตร กศน. ทำสารคดี เรื่อง จริงหรือไม่ที่บอกว่าความโง่

- กลุ่มที่ 2 เชียงราย 1 ทำสารคดี เรื่อง การทำปุ๋ยหมักในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

- กลุ่มที่ 3 เชียงราย 2 ทำสารคดี เรื่อง เตาเผาไร้มลพิษ

- กลุ่มที่ 4 แม่ฮ่องสอน 1 ทำสารคดี เรื่อง ไม้ดัด

- กลุ่มที่ 5 แม่ฮ่องสอน 2 ทำสารคดี เรื่อง นะดีกับวิถีคนเผาเตาขยะ

- กลุ่มที่ 6 เชียงใหม่ ทำสารคดี เรื่อง แวนด้า ทีเอ็ม เอ อัญมณีล้ำค่าในสวนทวีชล

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นการนำเสนอผลงานวิดีทัศน์ของคุณครูทั้ง 6 กลุ่ม โดยมีทีมวิทยากรให้คำแนะนำและวิพากย์เต็มเต็มทั้งในด้านการตัดต่อภาพ เสียง และบทสคิป เพื่อให้คุณครูนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำวิดีทัศน์ให้ดีขึ้นต่อไป ลำดับต่อมา นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการฯ ได้ “มอบหมายภารกิจให้กับครูนิเทศก์” เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคุณครูนิเทศก์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้กล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม และได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด