การอบรมครูนิเทศก์ เรื่อง การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา

4 มกราคม 2559 อ่าน: 395 ครั้ง

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ
ปี 2559 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน กศน. จังหวัด คุณครูนิเทศก์ และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 42 คน

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้ขวัญ กำลังใจและนโยบายต่อการทำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดยมีนางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หลังจากพิธีเปิดการอบรมแล้ว เป็นการบรรยายของทีมวิยากร ได้แก่ นายพงศธร ชัยมี ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของสื่อ /การสร้างประเด็น/การหาข้อมูล ” หลังจากนั้น นายยุทธพรหม สมใจ ได้บรรยาย เรื่อง "การทำโครงเรื่อง/การเขียนบทสคริป” ลำดับต่อมา นายเชวง ไชยวรรณ บรรยายในหัวข้อ “หลักการถ่ายภาพ/มุมกล้อง/การตัดต่อ” และช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม เพื่อเขียนเค้าโครงเรื่อง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นการนำเสนอโครงเรื่องและบทสคิป หลังจากนำเสนอบทสคริปและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการถ่ายภาพ และสัมภาษณ์ตามบทสคิปที่เขียนขึ้นมา ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม จำนวน 5 คน ได้แก่ นายพงศธร ชัยมี นายเชวง ไชยวรรณ นายยุทธพรหม สมใจ นายกฤษกร งามคำอ้าย และนายภีรภูมิ สันติโพธิกุล โดยแต่ละกลุ่มได้จัดทำสารคดีกลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 รวมมิตร กศน. ทำสารคดี เรื่อง จริงหรือไม่ที่บอกว่าความโง่

- กลุ่มที่ 2 เชียงราย 1 ทำสารคดี เรื่อง การทำปุ๋ยหมักในสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

- กลุ่มที่ 3 เชียงราย 2 ทำสารคดี เรื่อง เตาเผาไร้มลพิษ

- กลุ่มที่ 4 แม่ฮ่องสอน 1 ทำสารคดี เรื่อง ไม้ดัด

- กลุ่มที่ 5 แม่ฮ่องสอน 2 ทำสารคดี เรื่อง นะดีกับวิถีคนเผาเตาขยะ

- กลุ่มที่ 6 เชียงใหม่ ทำสารคดี เรื่อง แวนด้า ทีเอ็ม เอ อัญมณีล้ำค่าในสวนทวีชล

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นการนำเสนอผลงานวิดีทัศน์ของคุณครูทั้ง 6 กลุ่ม โดยมีทีมวิทยากรให้คำแนะนำและวิพากย์เต็มเต็มทั้งในด้านการตัดต่อภาพ เสียง และบทสคิป เพื่อให้คุณครูนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำวิดีทัศน์ให้ดีขึ้นต่อไป ลำดับต่อมา นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการฯ ได้ “มอบหมายภารกิจให้กับครูนิเทศก์” เพื่อเป็นการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคุณครูนิเทศก์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้กล่าวปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม และได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด