ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid) ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยในระหว่างรอหน่วยกู้ชีพหรือก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตจากการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลต่อคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกการประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเข้าเฝือก การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยสถาบันได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมาให้ความรู้ มีการฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

          แผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ10 ปี (พ.ศ.2561-2570) สถาบันได้เน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) ตลอดจนพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันเป็นพื้นที่สูงและมีความยากในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น การเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงมีความเสี่ยงสูงมาก อีกทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก การตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรของสถาบัน และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง 

          ด้วยปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนมากเกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต จมน้ำ และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะหยุดหายใจกะทันหันหากปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร หากเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นและได้รับการช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีหรือช่วยเหลือผิดวิธีอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นหรือเกิดการสูญเสียชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร สถาบันจึงได้จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การเตรียมความพร้อมในการรับมือจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด หากเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการของโรคประจำตัวเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และถูกวิธี ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้น ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง หากได้รับการฝึกฝนทบทวนเป็นประจำก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม