สวพส. จัดกิจกรรม "การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง"

     

 

       สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถานีเกษตรหลวงปางดะ  จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) "การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง"  ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ  อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่  โดยมี  นางสาวเพชรดา  อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร ผู้ที่สนใจและก่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนได้ ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อโยงองค์ความรู้จากผลงานวิจันไปสู่งานส่งเสริมพัฒนา และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกรรม เข้าฐานให้ความรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย

  1. การบรรยายและสาธิตพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น
  2. การผลิตยอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น
  3. การปลูก มันเทศญี่ปุ่น
  4. การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  5. การแปรรูปมันเทศญี่ปุ่น


      ในการจัดงานมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ซึ่งได้เข้าเรียนรู้และรับฟังการบรรยายทั้ง 5 ฐาน พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันเทศญี่ปุ่นเพื่อจำหน่าย นั้น เริ่มโดยมูลนิธิโครงการหลวง ในปี พ.ศ.2561 เกษตรกรสามารถขายมันเทศญี่ปุ่นผ่านตลาดมูลนิธิโครงการได้ 194,518.40 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า5.26 ล้านบาท และสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการวิจัยด้านมันเทศในด้านพันธุ์ วิธีการปลูก การป้องกันโรค และถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านอาชีพต่อไป

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม