สวพส. เร่งตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า วางแผนลดใช้พลังงาน

สวพส. เร่งตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า วางแผนลดใช้พลังงาน

เพื่อการเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ามาสำรวจ ตรวจวัด ให้คำแนะนำมาตรการที่เหมาะสมในการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถาบัน และให้คำปรึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อให้สถาบันได้จัดทำแผนการลดใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป ซึ่ง กฟผ. ได้เข้าตรวจสอบวัดค่าการใช้พลังงานของหลอดไฟ โดยวิธีสุ่มตรวจ ณ อาคาร 2 และเข้าตรวจวัดการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง ณ อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

          รูปแบบของการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Energy Auditor สำรวจและประเมินศักยภาพการใช้ไฟฟ้าให้แก่สถาบัน 2) Energy Efficiency Consultant ให้คำปรึกษามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถดำเนินการได้จริง และเกิดผลประหยัดไฟฟ้าจริง และ 3) Measurement and verification (M&V) ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยวิธีการที่เป็นมาตรฐาน

          จากทุกกิจกรรมในสำนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน พร้อมทั้งริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการตระหนักถึงเรื่องคาร์บอนฟุตพรินต์ที่จะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสถาบันอีกด้วย

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม