GISTDA ยกทีมลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สวพส. จังหวัดน่าน

 

      คณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA นำโดย ดร.อานนท์ สนิทวงค์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ  ได้มาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆในจังหวัดน่านภายใต้การดำเนินงานในโครงการ Nan Sandbox (น่านแซนด์บ็อกซ์) จำนวน 99 ตำบล โดยให้ความสนใจในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้อง การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านอาชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินและป่าไม้ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายชวลิต สุทธเขตต์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ประกอบด้วยพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน งานวิจัยในพื้นที่ การวิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรการทำแผนชุมชน การตลาดและรายได้จากการการส่งเสริม การวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง มาตรฐาน GAP การบริหารจัดการในพื้นที่ เกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ (Smart farmer) หลังจากการรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทางคณะได้เข้าศึกษาดูแปลงตัวอย่างของเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายธนโชติ ศิลป์ท้าว 2) นายเส็ง แซ่ว้าง 3) นายสนอง นันทศิลป์ ทั้งนี้ทางคณะให้ความสนใจในเรื่องระบบการปลูกพืชโดยนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและหัตถกรรม การแปรรูปเส้นใยกัญชง และการแปรรูปข้าวเบล้เจ่า การปรับระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน และคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ได้ให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร รวมทั้งวางแนวทางการทำงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกันระหว่าง สวพส. และ Gisda โดยใช้รูปแบบการทำงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแกเป็นต้นแบบของการพัฒนาอีกด้วย

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม