สวพส. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2558

สวพส. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2558
ณ บริเวณสำนักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ จากนั้นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชาและ พ่อของแผ่นดิน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำรินำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่สามารถขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงยิ่ง

 

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม