เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

 

     วันดินโลก2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” อุทยานหลวงราชพฤกษ์ร่วมกับโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา ได้กำหนดจัดนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

 

     เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2562 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ Conserve, Inherit, Rehabilitate Natural Resources : Soil, Water and Forest, Sustainably WORLD SOIL DAY 5 DECEMBER STOP SOIL EROSION : SAVE OUR FUTURE 2 – 8 December 2019 at Royal Park Rajapruek, Chiang Mai

1. นิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการทรัพยากรดินและเทคโนโลยีการเกษตร”

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการจัดทรัพยากรดินและการเกษตร

5. เสวนาหัวข้อ “วิถีเกษตรไทย เพื่อการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 ธันวาคม 2562

 

1.The World Soil Day Exhibition under the concept of “Stop Soil Erosion: Save Our Future”

2. Learning Activity of the Soil, Environmental, and Agricultural Resources Management

3. Soil Resources Management and Agricultural Technology Workshop

4. Knowledge Sharing Activity of the Soil Resources Management and Agriculture

5. Seminar on "Thailand Agriculture for sustainable soil, water, and forest conservation" on Friday 6th December, 2019.

Share this:

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม