เชิญร่วมงาน วันดินโลก 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

14 พฤศจิกายน 2562 อ่าน: 347 ครั้ง

 

     วันดินโลก2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” อุทยานหลวงราชพฤกษ์ร่วมกับโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา ได้กำหนดจัดนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องรักษา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

 

     เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” วันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2562 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ Conserve, Inherit, Rehabilitate Natural Resources : Soil, Water and Forest, Sustainably WORLD SOIL DAY 5 DECEMBER STOP SOIL EROSION : SAVE OUR FUTURE 2 – 8 December 2019 at Royal Park Rajapruek, Chiang Mai

1. นิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

2. กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการทรัพยากรดินและเทคโนโลยีการเกษตร”

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการจัดทรัพยากรดินและการเกษตร

5. เสวนาหัวข้อ “วิถีเกษตรไทย เพื่อการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” วันที่ 6 ธันวาคม 2562

 

1.The World Soil Day Exhibition under the concept of “Stop Soil Erosion: Save Our Future”

2. Learning Activity of the Soil, Environmental, and Agricultural Resources Management

3. Soil Resources Management and Agricultural Technology Workshop

4. Knowledge Sharing Activity of the Soil Resources Management and Agriculture

5. Seminar on "Thailand Agriculture for sustainable soil, water, and forest conservation" on Friday 6th December, 2019.

Share this:

สวพส . จัดเวที พี่สอนน้องในพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ "สวพส . ส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” โดยการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการจัดทำแผนชุมชนที่มีคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

สวพส. จัดกิจรรม สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม world soil day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” กิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สวพส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สวพส. ร่วมพิธีววางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

สวพส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 สวพส.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงาน สวพส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ต้อนรับนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระจำกัด ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดูทั้งหมด