ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2558

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2558
3 พฤศจิกายน 2558 ณ กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการจากกรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปี 2558 ณ กลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

จากการที่โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ให้ความรู้และสนับสนุนรวมถึงพัฒนาชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ ให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เพื่อรองรับคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวที่มาเรียนรู้วิถีชีวิต โดยมีบ้านโฮมสเตย์ที่เข้ารับการประเมินจำนวน 10 หลัง โฮมสเตย์บ้านป่าเกี๊ยะ เป็นโฮมสเตย์ 2 ชนเผ่า 2 วิถีชีวิต คือ อาข่า และลาหู่ แต่อาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสมานสามัคคี และยังเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพย์ติด และเป็นหมู่บ้านที่มีคณะศึกษาดูงานทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม