การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ปี 2559

4 มกราคม 2559 อ่าน: 269 ครั้ง

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ
ปี 2559 วันที่ 12-15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก !!!

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12 -15 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ผู้แทนจังหวัด คุณครู ศศช.และคุณครูนิเทศก์ จากพื้นที่ดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน 7 จังหวัด 30 อำเภอ 92 ศศช. และผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งเสริมกำลังใจแก่ครู ศศช. ผู้เข้าร่วมประชุม

หลังจากพิธีเปิดการประชุมแล้วนั้น นางสุธีรา เดชะ ผู้จัดการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ ได้บรรยายความเป็นมาและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 ของโครงการ หลังจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ ผู้จัดการโครงการฯและเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อคอยแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว

สำหรับการนำเสนอแผนปฏิบัติการราย ศศช. โดยเริ่มจาก ศศช. ที่ดำเนินงานเป็นปีที่ 3 (2557-2559) จำนวน 16 ศศช. ตามด้วยพื้นที่ที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 (2558-2559) จำนวน 32 ศศช. และพื้นที่ที่ดำเนินงาน เป็นปีที่ 1 (2559) จำนวน 44 ศศช. ตามลำดับ รวมทั้งหมด 92 ศศช. 92 โครงการ ซึ่งมีคณะวิทยากรและผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเป็นผู้วิพากย์เติมเต็มเพื่อให้แผนปฏิบัติการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายมากที่สุด

ในวันที่สุดท้ายของการประชุม ท่านผู้อำนวยการ กศน. อำเภอและตัวแทนนำเสนอภาพรวมของแผนปฏิบัติการของ 30 อำเภอ

การจัดประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี ทางโครงการจึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 159 ท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านทำกิจกรรมโครงการบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ต่อไป

ดูรูปภาพทั้งหมด คลิก !!!

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด