โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

22 สิงหาคม 2562 อ่าน: 49 ครั้ง

 

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ น้อยพุฒ ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดการประชมและหน่วยงานพร้อมกับผู้นำชุมชนจำนวน 21 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้

-ความก้าวหน้าการขอขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ไปยังพื้นที่ใหม่

-ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ตั้งสำนักงานและศูนย์เรียนรู้โครงการฯ และแนวทางการเข้าปฏิบัติงานในขอบเขตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง

-ผลการดำเนินรณรงค์ปลูกป่าประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(แม่จันหลวง)

-ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของหน่วยงานในพื้นที่

 

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองทั้งหมด 67 กลุ่มบ้านบ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,309 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 30,722 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตรดั้งเดิม อาชีพรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ และอาชีพค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟอาราบิก้า ข้าวไร่ พลับ พลัม(เชอรี่) สุกร และไก่พื้นเมือง มีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมหลายกลุ่ม เช่น  กลุ่มพลังอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กลุ่มป่าชาวบ้าน อาสาตำรวจหมู่บ้าน กองหนุนเพื่อความมั่งคงของประเทศ และกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว การรวมกลุ่มทางการค้าและการเกษตรได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ชาดอยแม่สลอง กลุ่มธนาคารข้าว และกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น

Share this:

สวพส. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้เกียติเป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี สำหรับในปีนี้ สวพส. ได้รับรางวัล 3 ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน จาก 2 สาขา

มูลนิธิโครงการหลวงเตรียมจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)...พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562 ผลการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ “รักษ์น้ำน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 กันยายน 2562

สพวส. ร่วมจังหวัดตากวางแผนขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) โดยโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกและพัฒนาการผลิตองุ่นของไทย” ขึ้น ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด