โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่ปฏิบัติงาน สวพส.

22 สิงหาคม 2562 อ่าน: 141 ครั้ง

 

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ น้อยพุฒ ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดการประชมและหน่วยงานพร้อมกับผู้นำชุมชนจำนวน 21 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุมดังนี้

-ความก้าวหน้าการขอขยายพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ไปยังพื้นที่ใหม่

-ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ตั้งสำนักงานและศูนย์เรียนรู้โครงการฯ และแนวทางการเข้าปฏิบัติงานในขอบเขตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง

-ผลการดำเนินรณรงค์ปลูกป่าประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(แม่จันหลวง)

-ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของหน่วยงานในพื้นที่

 

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลองทั้งหมด 67 กลุ่มบ้านบ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,309 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 30,722 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตรดั้งเดิม อาชีพรองลงมาคือ รับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ และอาชีพค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟอาราบิก้า ข้าวไร่ พลับ พลัม(เชอรี่) สุกร และไก่พื้นเมือง มีการรวมกลุ่มกันภายในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมหลายกลุ่ม เช่น  กลุ่มพลังอาสาสมัครป้องกันไฟป่า กลุ่มป่าชาวบ้าน อาสาตำรวจหมู่บ้าน กองหนุนเพื่อความมั่งคงของประเทศ และกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว การรวมกลุ่มทางการค้าและการเกษตรได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ชาดอยแม่สลอง กลุ่มธนาคารข้าว และกลุ่มยุวเกษตรกร เป็นต้น

Share this:

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯแม่สลองจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ได้จัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่องเล่าจากบ้านห้วยเป้า “การบริหารจัดการน้ำ” สู้ภัยแล้ง #โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ได้นำข้อมูลด้านกายภาพและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบนพื้นที่สูงมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพื่อป้องกันภัยแล้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมฟังผลการดำเนินงาน สวพส. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดตาก ครั้งที่1/2563 เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และเสนอแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มช. สวพส.ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (The 2nd CMU Cooperative Education Fair)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมบ้านผาผึ้ง​-ศรีคีรีรักษ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่บ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์

สวพส.จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดการจัดงานสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาเป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิโครงการหลวง และจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึง เกษตรกร หน่วยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูทั้งหมด